7 úžasných faktov o vzdelávacom systéme vo Fínsku!

Dalo by sa povedať, že fínski študenti majú šťastie. Na rozdiel od svojich zahraničných rovesníkov totiž trávia menej času učením a pri domácich úlohách. Ako je to možné? Uplatňujú totiž 7 základných princípov vzdelávania.

Dalo by sa povedať, že fínski študenti majú šťastie. Na rozdiel od svojich zahraničných rovesníkov totiž trávia menej času učením a pri domácich úlohách. Ako je to možné? Uplatňujú totiž 7 základných princípov vzdelávania.

1. Rovnocenná integrácia

Postavenie rodičov nemá vplyv na výchovný a vzdelávací proces. Deti majú v triede rovnaké príležitosti, či už sú géniovia, alebo za svojimi spolužiakmi zaostávajú. Fíni sa snažia čo najviac integrovať mladých ľudí do spoločnosti, bez ohľadu na ich schopnosti.

Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi majú čisto profesionálny charakter. To znamená, že učiteľ nesmie uprednostňovať žiadne z detí, inak s ním okamžite škola rozviaže pracovnú zmluvu. To isté platí ale aj naopak. Žiaci musia učiteľom preukazovať úctu a správať sa slušne, inak ich rodičia zaplatia finančnú pokutu. Fínska škola sa rovnako zaoberá právami učiteľov, aj právami žiakov.

2. Všetko zadarmo

Škola vo Fínsku poskytuje všetkým rovnaké príležitosti. Stravovanie (školské obedy), mimoškolské aktivity (exkurzie, múzeá), to všetko je zadarmo. Ak študent žije ďalej ako 2 km od školy, škola mu prepláca cestovné náklady. Takisto učebnice, pomôcky na štúdium, to všetko majú študenti k dispozícii zadarmo. A čo je zaujímavé, akékoľvek dary učiteľom sú zakázané.

...

3. Individuálny prístup

Ku každému študentovi sa pristupuje individuálne. Ak študent niečo nezvláda, má možnosť si vybrať ľahšiu úlohu, ak naopak zvláda viac, učiteľ mu ponúkne úlohy „s hviezdičkou“, ktoré sú náročnejšie. Často sa stáva, že v jednej triede robia študenti každý úplne inú prácu.

Učitelia tiež podporujú mimoškolské vzdelávanie študentov, prostredníctvom rôznych pomocných aktivít. Toto je tiež poskytované bezplatne. Avšak plat učiteľov sa pohybuje okolo 5 000 eur. Aj z toho dôvodu je učiteľov dostatok.

4. Žiadne stresy z testov a diktátov

Jediným povinným testom vo fínskej škole je štandardizovaný test, ktorý robia všetky deti po dovŕšení 16 rokov. Bežné previerky, či diktáty deti nepoznajú. Fíni sa učia len to dôležité, čo využijú aj v bežnom živote. Žiadne logaritmy, ani pokročilá fyzika. Deti si však dobre vedia vypočítať percento zliav v obchode, používajú internet na pokročilej úrovni, vedia ako vytvoriť portfólio, webovú stránku, vizitky, ako používať bankovú kartu.

5. Dôvera

Dôvera je veľmi dôležitá vo vzťahu s učiteľmi, aj so žiakmi. Učiteľ využíva pri vzdelávaní metódu, ktorú on považuje za najvhodnejšiu. Všetci učitelia podpisujú zmluvu so školou iba na jeden rok, s možnosťou predĺženia. Preto si pre svoje oddelenia vyberajú len tie najlepšie učebné techniky a majú snahu neustále veci zdokonaľovať. Učitelia trávia v triede denne len 4 hodiny a majú 2 hodiny týždenne na svoj profesionálny rozvoj. Pravidlá dôvery sa vzťahujú aj na študentov. Nikto špeciálne nepozoruje hodiny absencie a ak si napríklad dieťa počas sledovania vzdelávacieho filmu číta knihu, považuje sa to tiež za súčasť vzdelávania.

6. Možnosť výberu

Berie sa ohľad na to, že každé dieťa zaujíma niečo iné a nie každý musí vo všetkom vynikať. Ak učiteľ zistí, že dieťa nerozumie danej látke, alebo ho táto oblasť vzdelávania veľmi nezaujíma, rešpektuje to a nerozdáva zbytočne zlé známky. Namiesto toho zistí jeho objekt záujmu, upriami všetku energiu dieťaťa na to, čo mu naozaj ide a podporuje ho v ďalšom rozvoji. Správanie študentov v triede sa tým pádom nezhoršuje, pretože je pre nich štúdium naozaj zaujímavé. A keďže v krajine neexistujú lepšie, alebo horšie povolania, nikto nikoho neodsudzuje. Ako poslednú možnosť ponúknu odklad štúdia o jeden rok a nikto si nedovolí to kritizovať.

7. Zmyslom učenia je nezávislosť

Všetky informácie, ktoré učitelia poskytujú, sú už v učebniciach. V skutočnosti nie sú nové. Škola sa snaží deti učiť aj to, aby boli nezávislí a aby sa z nich stali užitoční členovia spoločnosti. Aby sa stýkali so svojimi rovesníkmi, aj učiteľmi a porozumeli základom života v spoločnosti tejto doby. Učitelia okrem toho požadujú, aby študenti na vzdelávanie mohli používať knihy, internet, aj ďalšie zdroje. Takže deti sú dostatočne pripravené na dospelosť. Vzdelávanie prebieha na všetkých školách s rovnakými zásadami, ale metódy výučby sa môžu líšiť.

Fíni považujú tento spôsob prezentácie školského materiálu za najvhodnejší. Deti, ani rodičia nie sú vystavení zbytočnému stresu a nikto netlačí na učiteľov. Systém je schopný zvládnuť aj problémové deti a povzbudiť ich k lepším výsledkom. Podľa medzinárodného výskumu renomovanej organizácie PISA, preukázali fínski študenti najvyššiu úroveň znalostí na svete. Sú tiež považovaní za najsčítanejšie deti na planéte, sú na 2. mieste v prírodných vedách a na 5. mieste v matematike.